Smoke It All A/S / Salgs- og leveringsbetingelser

1.Anvendelse
For enhver leverance fra Smoke It All A/S skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser være gældende, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

I det følgende er Smoke It All A/S betegnet som sælger og medkontrahenten som køber.

2.Kataloger, brochure, prislister, vederlagsfri bistand m.v.
Vederlagsfri bistand ved sælgers rådgivning og vejledning om håndtering af produktet, herunder ud fra beskrivelser i materiale om produkterne, er udelukkende en service overfor køberen, for hvilken sælgeren ikke påtager sig noget ansvar.

Sælgeren påtager sig intet ansvar for eventuelle fejloplysninger i udleveret skriftlig materiale om produkterne der måtte være udarbejdet af sælgerens leverandører.

3.Aftale
Alt salg sker i henhold til skriftlig ordrebekræftelse som køber, hvis sælger ønsker det, skal bekræfte med sin underskrift.

Forbehold eller fravigelse af hvad der er omtalt i ordrebekræftelsen eller nærværende generelle betingelser, betragtes som uoverensstemmende accept med den virkning, at sælger ikke er bundet af et tilbud eller hvad der er anført i ordrebekræftelsen.

Er en ordrebekræftelse ikke underskrevet af køber, skal indsigelse herimod ske skriftligt til sælger inden 10 hverdage efter modtagelsen heraf. I modsat fald er ordrebekræftelsen at betragte som aftalegrundlag, uanset at den ikke er underskrevet.

Fremsendelse og svar på ordrebekræftelse kan ske elektronisk.

4.Leveringsprøve
Har parterne aftalt, at køber inden ordreafgivelse skal modtage leveringsprøve, og aftale om køb herefter indgås på baggrund af en sådan leveringsprøve, skal det leverede produkt svare til leveringsprøven.

Påviser køber at dette ikke er tilfældet, er sælger berettiget til at foretage omlevering, men ifalder i øvrigt ikke erstatningsansvar, ligesom køber ej heller kan hæve købet.

Omlevering skal ske uden ophold.

5.Leverings-/Betalingsvilkår
Købesummen incl. alle udgifter og omkostninger betales kontant ved levering til køberen. Hvis sælger ønsker det, stiller køber sikkerhed for betaling inden produktion påbegyndes/inden levering, således som sælger måtte bestemme. Er der ikke aftalt en pris i den skriftlige ordrebekræftelse, sker salg til prisen der er gældende på leveringsdagen. Dette indebærer, at mellem kommende afgiftsforhøjelser, prisændringer fra sælgers leverandører, på over 2% , berettiger sælger til at forhøje prisen tilsvarende.

Eventuel rabat beregnes ikke af moms og andre afgifter samt leveringsomkostninger.

Ved forsinket betaling, betales morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Manglende betaling efter en fastsat betalingsdag, berettiger sælger til at ophæve aftalen i hvilken henseende køber er ansvarlig for det tab sælger måtte lide herved, herunder i forbindelse med eventuel gensalg.

6.Kursforbehold
Ved fakturering til køber er sælger berettiget til at regulere den del af varens pris samt transportomkostninger, som sælger skal betale i fremmed valuta, op eller ned efter kursen den dag, sælger afregner den fremmed valuta til indfrielse af sit køb. Sælger er berettiget til at foretage en tilsvarende regulering i tilfælde hvor prisen er baseret på et nærmere angivet forhold til en anden valuta. Sælger skal angive i ordrebekræftelsen, hvis et kursforbehold er aftalt.

7.Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til varen forbliver hos sælger eller den til hvem sælgeren har overdraget sine rettigheder, indtil købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuld betalt. Køberen er forpligtet til at holde varerne fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand m.v.

8.Levering
Levering sker ab fabrik, i henhold hertil incoterms 2000 og senere versioner heraf, medmindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen. Risikoen for varen overgår til køber, når sælger rettidigt stiller varen til disposition for køberen på leveringsstedet.

9.Leveringstid, forsinkelser
De af sælger opgivne leveringstider er kun omtrentlige, indtil endelig leveringstid er bekræftet af sælger. Hvis forsinkelse skyldes nogle omstændigheder som i henhold til nedennævnte bestemmelse i punkt 13 om en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Sælger har intet ansvar for indirekte tab, som eventuel forsinkelse måtte forårsage, herunder driftstab, tabt avance og andre økonomiske konsekvenstab samt direkte økonomisk konsekvenstab. Sælgers erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab, kan aldrig overstige et beløb svarende til varens pris.

Hvis varen er specialfremstillede produkter, det vil sige produkter der ikke er aktuel i sælgers standard produktsortiment, kan køber ikke hæve handlen på grund af forsinkelse, uanset væsentlighed. Køber kan i alle tilfælde kun hæve handlen hvis dette kan ske uden tab for sælger.

10.Ansvar for mangler og reklamation
Køber må straks ved modtagelsen af varen, og inden denne tages i brug, gennemgå denne for at sikre sig at varen er mangelfrit, således at varen ikke er beskadiget i emkettleage, er leverede i de aftalte mængder m.m.

Reklamation over mangler skal fremsættes skriftligt overfor sælger inden 10 hverdage efter levering. Reklamation kan ske elektronisk.

Overholder køber ikke denne frist, bortfalder retten til at gøre mangelsbeføjelser gældende. Køber skal sikre sig bevis for manglerne.

Efter sælgers valg vil eventuelle mangler blive afhjulpet ved at sælger foretager omlevering. Foretages omlevering, er køber afskåret fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder afskåret fra at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen og kræve erstatning.

Sælger har intet ansvar for indirekte tab, herunder driftstab og tabt avance og andre økonomiske konsekvenstab samt direkte økonomiske konsekvenstab som eventuel ansvarspådragende mangler måtte forårsage”. Købers udgift til arbejdsløn samt udgifter i forbindelse med udskiftningen af den reklamationsberettiget vare dækkes ikke.

Sælgers erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab, kan i øvrigt aldrig overstige et beløb, svarende til varens pris.

11.Garanti
Sælger garanterer, varen er i overensstemmelse med specifikationer, instruktioner og anvisninger af enhver art, der er påført varen, herunder oplysning og egenskaber indført i kataloger, brochurer m.v., hvis disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen.

12.Produktansvar
Sælger påtager sig intet ansvar for skader på personer eller gods, udover hvad der følger af ufravigelige regler som sælger er underkastet i Danmark, og da kun i det omfang det følger af sådanne lovregler. Sælger er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og avancetab eller lignende. Sælger er ikke ansvarlig hvis produktet håndteres eller anvendes i strid med produktbeskrivelser om varens anvendelse eller håndteres på upåregnelig måde.

I det omfang, sælger desuagtet pkt. 12.1. punktum måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med købers, - eller i tilfælde af videresalg – tredjemands håndtering eller anvendelse af produktet, er køber pligtig til at skadesløsholde sælger for det ansvar, som denne herved måtte blive pålagt.

Ansvarsperioden er maksimalt 1 år. Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige ansvarssummen i sælgers produktansvarsforsikring.

Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af den solgte vare. Det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal dog altid afgøres i henhold til nedennævnte bestemmelse om lovvalg og værneting, hvis enighed mellem parterne ikke kan opnås.

13.Ansvarsfrihed
Sælger kan ikke drages til ansvar for tab der skyldes forhold, over hvilke ikke sælger er herre, og hvis indtræden sælger ikke ved aftalens indgåelse kunne eller burde have taget i betragtning, herunder, - men ikke begrænset til – nedbrud af IT-forbindelse, arbejdskonflikt samt underleverandørs forsinkelse eller dennes konkurs eller betalingsstandsning. Det samme gælder enhver omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, så som brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, restriktioner på drivkraft, samt mangel på transportmidler og almindelig vareknaphed, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse, (force majeure).

14.Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne, afgøres efter dansk lovgivning i Danmark.

Tvistigheder i anledning af aftalen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan efter sælgers valg underkastes domstolsafgørelse. Ellers afgøres tvisten endelig ved voldgift i overensstemmelse med Dansk Rets regler om voldgift. Voldgift afholdes i Esbjerg, der ligeledes er værneting i tilfælde af domstolsafgørelse.

Den, 15. maj 2013 /15.11.13